Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hasta/Hasta Yakını Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve  Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla Uğur Diyaliz Merkezi Ticaret Limited Şirketi (“Uğur Diyaliz Merkezi”) tarafından hemodiyaliz tedavisi uygulanması için başvuran ve tedavi programına alınan, tedavisi haftada 1-4 seans üzerinden sürdürülen hastalarımız ve hasta yakınları için hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR?

I. HASTA KAYIT İŞLEMLERİ

Uğur Diyaliz Merkezi’ne misafir olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz Hastane Bilgi Yönetim Sistemine (“HBYS”) kaydolmanız amacıyla hasta kayıt personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olmayan yollarla işlenmektedir:

İsim Soyisim

T.C. Kimlik Numarası

Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası

Adres

Cep Telefonu

E-posta Adresi

Doğum Yeri ve Tarihi

Medeni Hal

Cinsiyet bilgisi

Öğrenim Durumu ve Meslek Bilgisi

Özel Sağlık Sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri

Kimlik Kartı Taraması

Hasta Yakını Kimlik ve İletişim Bilgileri

Bu işlemler neticesinde tüm hastalarımıza birer “Protokol Numarası” atanmaktadır.

Belirtilen kişisel verileriniz;

Kimlik doğrulaması yapılması, kliniğimize kaydınızın gerçekleştirilmesi, tedavinizin planlanması ve yürütülmesi, TÜRKDİVES, TDIS ve MEDULA gibi T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan tedavi yönetim sistemlerine girişlerin yapılması ve sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Tüm bu verilerin işlendiği HBYS üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna (“SGK”) ait Medula sistemine anlık olarak aktarım yapılmaktadır.

II. SAĞLIK HİZMETİ

Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin aşağıdaki verileri talep ettikleri hemodiyaliz tedavisinin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personeli ve hekimlerimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıkça öngörülen haller ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na dayanarak işlenecek ve HBYS’ye kaydedilecektir:

Kişisel Sağlık Verileri (Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sonucu elde edilen ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Merkezimiz dışında oluşan teşhis ve tedavi süreciniz için gerekli olan tıbbi bilgiler; epikriz, hastanelerde yapılan tetkik, ameliyat, yatış bilgileri, e-nabız bilgileri, Merkezimizde yapılan tıbbi işlemler sonucu oluşan tıbbi bilgiler; anamnez formu, muayene formu, seans formu, diyetisyen notu, uzman notu, tıbbi uygulama bilgileri, tahlil ve tetkik sonuçları)

Belirtilen kişisel sağlık verileriniz;

Tedavinizin planlanması ve yürütülmesi, periyodik tedavi değerlendirmelerinin yapılması, transplantasyon (böbrek nakli) süreçleri hakkında sizi bilgilendirmek, TÜRKDİVES, TDIS ve MEDULA gibi T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan tedavi yönetim sistemlerine girişlerin yapılması, hasta dosyanızın yasal saklama süresi içinde saklanması ve tedavinizde kullanılan malzemelerin takibi ve yönetimi amacıyla işlenmektedir.

Tüm bu veriler ruhsatlı Hemodiyaliz Merkezi olarak Bakanlığa karşı sorumluluklarımız kapsamında Sağlık Bakanlığı Merkezi Sağlık Veri Sistemlerine ve E-Nabız sistemine anlık olarak aktarılmaktadır.

III. HASTA ÇIKIŞ İŞLEMİ

Hastalarımızın tıbbi hizmetleri tamamlandıktan sonra ilgili sigortalılık durumuna göre tıbbi hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

İsim Soyisim

Banka Hesap Bilgileri

Kredi Kartı Numarası

Fatura Bilgileri

IV. DİĞER HİZMETLER

HASTA HAKLARITALEP/ŞİKAYET SÜRECİ

Uğur Diyaliz Merkezi bünyesindeki hastanelerimizin herhangi birinde misafirimiz olarak Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz aşağıdaki kişisel verileriniz, ilgili birimimiz tarafından talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırılması amacıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir:

İsim Soyisim

Telefon Numarası

T.C. Kimlik Numarası

E-posta Adresi

Talep İçeriği

Tıbbi bilgiler

İnternet sitesinde “İletişim Formu” başlıklı misafir talep ve şikayetlerinin alındığı sayfada isim soyisminiz, telefon numaranız, içeriği sizin tarafınızdan belirlenecek mesajınız ve mail adresiniz ile şikâyet, öneri ve teşekkürlerinizi Uğur Diyaliz Merkezi’ne iletebilirsiniz. Bu verileriniz hasta hakları ve misafir memnuniyeti süreçlerinde işlenecektir.

KAPALI DEVRE (CCTV)  KAMERA SİSTEMİ İLE İZLEME FAALİYETLERİ

Uğur Diyaliz Merkezi hizmetbinamızın dış cephesinde ve koridorlarındakapalı devre kamera sistemi ile izleme ve kayıt yapılmaktadır. Bu süreçte hizmet binamızı ziyaret eden tüm ziyaretçilerimizin fiziksel mekân güvenliği ile görsel ve işitsel kayıtları veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olarak işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR?

SAĞLIK HİZMETİ

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz; Bakanlık, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan Medula, E-Nabız ve benzeri otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, hemodiyaliz tedavisi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçindeki laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara,  SGK tabiiyetindeki hastalar için SGK’ya, özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketinize, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere, ismini tarafımıza daha önce belirtmiş olduğunuz hasta yakınına, sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla ve “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN HİZMETLER

Taşeronlarımız, iş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, mali müşavirler, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktır.

TAMAMLAYICI SİGORTA HİZMETİ

Uğur Diyaliz Merkezi bünyesinde SGK kapsamında bulunan hastalara sunulan özel sağlık hizmetleri ile ilgili olarak ve bu kapsamında, tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanma amacıyla buna ilişkin alınan sözlü rızalarına dayanarak, ilgili kişiye ait isim-soyisim ve cep telefonu numarası bilgisi hemodiyaliz tedavisinin sunulması için işlenmiş tüm kişisel sağlık verileri sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaç ve hukuki sebebine dayanarak, iş birliği sözleşmesi yapılmış danışman ve sigorta brokerlik şirketine aktarılır. Aktarım sonrası süreç ilgili danışman ve sigorta brokerlik şirketi tarafından bizzat yürütülmektedir.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki;

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvurularınızı; “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.ugurdiyaliz.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak  yazılı ve ıslak imzalı olarak “Doğu Mh., E-5 Yan Yol Cad. No:20, Pendik/İSTANBUL” adresine veya elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak ozkancakiroglu@hs01.kep.trKEP adresine veya kayıtlı e-posta adresi yoluyla info@ugurdiyaliz.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni; 03/06/2021 tarihinde güncellenmiş olup, Uğur Diyaliz Merkezi tarafından internet sitesi ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.